Nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle aanbiedingen

Schrijf u in voor de wekelijkse nieuwsbrief!

Kies een vakantielocatie

Disclaimer

Alle op deze website gepresenteerde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin aanvaarden de samenstellers van deze website geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Elke vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, als gevolg van toegang tot en/of gebruik van deze website, wordt dan ook door de samenstellers uitdrukkelijk afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze website staande gegevens, teksten, illustraties, foto's, programmatuur, etc. worden beschermd door het Auteursrecht, de Databankenwet en het Merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden openbaar gemaakt, of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Inframen en snooping
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan delen van deze website te tonen in een frame van een andere website, dan wel via programmatuur op te vragen en in een al dan niet gewijzigde vorm te tonen als onderdeel van een andere website.

Door bezoekers toegevoegde informatie
De samenstellers van deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden en/of toegevoegde informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. De samenstellers van deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de door derden aangeboden of geplaatste informatie op deze website. De samenstellers van deze website behouden zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.